အိမ်း > ဒါ ဝိ ဒ် ၊

ဒါ ဝိ ဒ် ၊

 


    Eအမည် -Rgui.Xu

    နေရာ -မန်နေဂျာ

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -မိသားစု ၊

    အလုပ်အစားeNn -

1> ဂျာမန် မြို့ ၊

၂> ၁၅ နှစ် ဆက်ဆံရေး ပရိသတ် စီမံဆွဲမှု အစီအစဉ်မဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

၃> ၁၇ နှစ် ပေါင်းသင်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်မဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

    


    Eအမည် -Alex.Fung

    နေရာ -Vic-general မန်နေဂျာ

    ဘာသာစကား:မာန် and English

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -မိသားစု ၊

    အလုပ်အစားeNn -

1> ဂျာမန် မြို့ ၊                                         

၂> ၁၅ နှစ် ဆက်ဆံရေး ပရိသတ် စီမံဆွဲမှု အစီအစဉ်မဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

၃> ၁၀ နှစ် ပေါင်းသင်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်မဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
    Eအမည် -Wu.Li

    နေရာ -ဥပမာ ၊

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -မိသားစု ၊

    အလုပ်အစားeNn -

1> ဂျာမန် မြို့ ၊                                         

၂ ၊> တောင်းပန် မှုက

    

    Eအမည် -Carol.Wang

    နေရာ -ပရောဂျက် မန်နေဂျာ

    ဘာသာစကား:English and မာန်

    အေမာ:Carol@ moldvip.com

ဖုံးနံပါတ်များ0086 ၁၃7988၈၁၈၁၅၅

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -PMP အသိအမှတ်ပြုလွှာ

/Shipping/ အကျယ်ခံရသော ဆာဗြဲ

    အလုပ်အစားeNn -

၁၂ နှစ် 'PM အ မေ ရိ ကန်ယာန်

လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသုံးပြုသူများ၊ အသုံးအနှုန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပရောဂျက်များကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ပါ

အချိန်ပိုင်းများ၊ ပရောဂျက် ဆက်သွယ်မှု အစည်းအဝေးများကို စတင်ရန် (အတွင်းပိုင်းနှင့် ဝင်သူ)

အဖွဲ့ အစည်းအဝေး များ ၏ လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအလိုက် များ ကို အစီအစဉ် စနစ်တကျ ၊

ဥပမာ ၊    Eအမည် -David.Zhang

    နေရာ -ဥပမာ ၊

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -မှန် ပါသည် ၊

ဥပမာ ၊

    အလုပ်အစားeNn -

၁> ၁၀ နှစ် ပေါ်လာပါ။

၂ ၊> 8 years experience in plastic injection Dept management.

   


    Eအမည် -Bluce.Li.

    နေရာ -ဥပမာ ၊

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -မှန် ပါသည် ၊

    အလုပ်အစားeNn -

၁> ၈ နှစ် ပို ပရမ်း

၂ ၊> 6 years experience in quality Dept management.    


        Eအမည် -ချား

    နေရာ -မန်နေဂျာ

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -ဥပမာ ၊

    အလုပ်အစားeNn -

1> သူမသည် အလုပ်များသော အလုပ်များသော အလုပ်များဖြစ်ပြီး လူများ နှင့် ဆက်ဆံမှုကို ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါတယ်။

၂ ၊> She have been an assistant to the မန်နေဂျာ for over 5 years, assisting the general manager with daily affairs, 

ဥပမာ ၊ဥပမာ ၊    Eအမည် -Sky.Mo.

    နေရာ -PMC

    ဘာသာစကား:မာန်

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -သူ ၏ အလုပ် ကို အရမ်း ၊

အလုပ်များ၏ အမိန့်ပေးမှုက

    အလုပ်အစားeNn -

၁> သူမ PMC ရဲ့ အုပ်ချုပ်ချက်ကို ၁၀ ကျော်ပါတယ်။

ထို့ပြင် အလုပ်များကို ခံယူခဲ့သော အရည်အသွေးကို အချိန်ပိုင်းတွင် အလွန်ကျေးဇူးတင်ခဲ့သည်။

ဥပမာ ၊

၂ ၊> good at using office software to deal with work.
    Eအမည် -Jack.Liang

    နေရာ -ဥပမာ ၊

    ဘာသာစကား:မာန်


    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ပြော ပြ တယ် ။

    အလုပ်အစားeNn -

၁> ၁၅ နှစ် ၊

၂ ၊>  6 years experience in product assembly Dept.                                  

    


    Eအမည် -Neil.Yin

    နေရာ -ပရောဂျက် မန်နေဂျာ

    ဘာသာစကား:မာန် and English

    ဖိုင်နံပါတ်0086613790308068

    အေမာ:Neil.yin@moldvip.com

    ကိုယ်ပိုင်သည်Al အကြောင်းအရာ -ဥပမာ ၊

    အလုပ်အစားeNn -

၁> ၈ နှစ် အတွင်း အိန္ဒိယု

၂ ၊> 7 years experience in mold project management.  

၃> ၅ နှစ် ၊